مهدی مرادی

مهندس مهدی مرادی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر.
بستن